BỘ MÁY TỔ CHỨC huyện dầu tiếng bình dương

Posted by & filed under Tin tức.

BỘ MÁY TỔ CHỨC huyện dầu tiếng bình dương như sau: THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN   – Ông Nguyễn Mạnh Hồng  Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Email: hongnm@binhduong.gov.vn      – Ông Nguyễn Công Danh Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Email: @binhduong.gov.vn       ​- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Email:  tuyetnta.dt@binhduong.gov.vn    Địa chỉ           : Khu… Read more »